Podmínky užívání služeb Seduo.cz firemními zaměstnanci

LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566
www.lmc.eu

1. Registrace zaměstnance a užívání služeb Seduo.cz

1.1 Zaměstnanci, kterým je prostřednictvím jejich zaměstnavatele nabídnuta možnost užívat služby Seduo.cz, jsou povinni před užíváním tohoto elektronického systému dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané společností LMC. Zaměstnanec po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému uživatelskému účtu, tímto krokem je registrace dokončena. Zaměstnanec nebude nikomu sdělovat své přihlašovací heslo a je povinen jej chránit před zneužitím. V případě ztráty hesla může být toto obnoveno prostřednictvím požadavku zaměstnance zaslaného společnosti LMC, a to zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu zaměstnance. Zaměstnanec je rovněž povinen před užíváním elektronického systému Seduo.cz vyjádřit souhlas s  „Podmínkami užívání služeb Seduo.cz firemními zaměstnanci“.

1.2 Užívání některých služeb Seduo.cz je zaměstnancům umožněno na základě úspěšného dokončení registrace vytvoření uživatelského profilu a hesla.

1.3 Společnost LMC zpřístupní zaměstnanci služby Seduo.cz pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb jeho zaměstnavatele, a to bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Zaměstnanec může obsah služby Seduo.cz opakovaně zhlédnout prostřednictvím elektronického systému, stažení obsahu služby však není zaměstnanci umožněno.

1.4 Je-li v rámci služby Seduo.cz zaměstnanci umožněno vkládat příspěvky, recenze či jiné texty do elektronického systému, LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není LMC zaměstnance povinna informovat.

1.5 LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání elektronického systému (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud zaměstnanec:

 • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;
 • v důsledku nestandardního užívání elektronických systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu elektronických systémů, apod.);
 • opakovaně či podstatně porušil tyto „Podmínky užívání služeb Seduo.cz firemními zaměstnanci“; nebo
 • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu elektronických systémů.

1.6 Zaměstnanec není oprávněn užívat elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu či potřebu svého zaměstnavatele. Zejména je zakázáno, aby zaměstnanec užíval elektronický systém nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému Seduo.cz ze strany uživatelů.

1.7 Zaměstnanci rovněž nevzniká žádné oprávnění k zachycení, zobrazování, rozmnožování a rozšiřování podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci služeb Seduo.cz, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

2. Souhlas s Etickým kodexem elektronického systému

2.1 Zaměstnanec svou registrací do elektronického systému vyjadřuje svůj souhlas s Etickým kodexem Seduo.cz.

2.2 Etický kodex Seduo.cz stanovuje, že zaměstnanec vykonává online studium v elektronickém systému samostatně a poctivě, tj. prochází studijní materiály a video-lekce pečlivě a samostatně plní závěrečný test, díky němuž může získat certifikát o absolvování.

2.3 Etický kodex dále stanovuje, že ve vztahu zaměstnance k dalšímu uživateli služeb Seduo.cz je nutné, aby se zaměstnanec choval v souladu s dobrými mravy a byl nápomocen ve vzdělávacím procesu ostatním. V případě, že při užívání služby zaměstnanec nebude dodržovat dobré mravy, má LMC právo účet zaměstnance bez uvedení důvodu bezodkladně zrušit.

2.4 V případě porušení článku 2.2 těchto Podmínek si je zaměstnanec vědom negativních následků plynoucích z nedodržení Etického kodexu, což může zahrnovat negativní následky např. při hledání zaměstnání a dalších praktických možností využití vzdělání a certifikátu o absolvování, získaného v elektronickém systému Seduo.cz.

3. Užívání cookies

3.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele webové stránky a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k elektronickým systémům LMC.

3.2 V rámci elektronických systémů používá LMC cookies za těmito účely:

 • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby LMC byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele;
 • základní nastavení elektronických systémů i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

3.3 Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics – LMC používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na  http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
 • Crazy Egg – pro účely vytváření heatmap (analýza využití elektronických systémů LMC);
 • HotJar – uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Hotjar na konkrétních webových stránkách https://www.hotjar.com/opt-out;
 • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
 • konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
 • Google AdWords – LMC může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky LMC, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby LMC. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na  http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.

LMC si vyhrazuje právo použití i dalších cookies třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše.

3.4 V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 3.2.

4. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

4.1 LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

4.2 LMC v souvislosti s poskytováním služeb Seduo.cz zpracovává osobní údaje, které poskytli uživatelé společnosti LMC včetně údajů o pohybu uživatelů na webu LMC a jejich aktivitě.

4.4 Společnost LMC je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti LMC a rovněž zaměstnavateli uživatele, který uživateli přístup ke službám Seduo.cz umožnil, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

4.5 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že byl informován společností LMC o svých právech a povinnostech souvisejících s ochranou osobních údajů, zejm. o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení společnosti LMC v případě, že zaměstnanec pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života zaměstnance nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

4.6 Zaměstnanec bere na vědomí, že údaje nacházející se v elektronickém systému jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

4.7 Společnost LMC si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které zaměstnanec poskytl LMC, a to včetně údajů, které LMC může získat díky využívání cookies. Informace o zaměstnancích nebudou ze strany LMC poskytnuty třetím osobám; LMC však může pro zpracování osobních údajů využívat zpracovatele (např. za účelem technického zajištění rozesílání e-mailové komunikace, digitalizace dokumentů či provádění statistických analýz); informace o aktuálních zpracovatelích lze získat na kontaktech uvedených níže v části 6 těchto Podmínek.

4.8 Zaměstnanec rovněž bere na vědomí, že společnost LMC je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna používat jeho elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mu již poskytla. Podle § 5 odst. 5 ZOOÚ je LMC dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu zaměstnance.

5. Odpovědnost LMC

8.1 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je zaměstnanec povinen chránit před zneužitím. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

8.2 LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele zaměstnance o této situaci a její příčině. LMC bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

6. Kontakt a závěrečná ustanovení

6.1 Pojmem elektronický systém se myslí webové stránky a jakékoliv další aplikace, prostřednictvím kterých je možné přistoupit ke službám Seduo.cz.

6.2 Pro kontaktování LMC elektronickou cestou pište na email pomuzeme@seduo.cz.

6.3 Pokud společnost LMC aktualizuje podmínky tím způsobem, že z toho pro zaměstnance vyvstanou nové podmínky či omezení, reflektuje to zaměstnavatel v těchto Podmínkách a jejich případnou pozměněnou formu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci, který je těmito novými Podmínkami vázán ode dne, kdy mu jsou doručeny.