Podmínky užívání Seduo.cz pro firmy

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 (dále jen „LMC“) vydává tyto podmínky užívání Seduo.cz pro firmy (dále jen „Podmínky”).

1.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž LMC vstupuje s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami (dále jen „Odběratel“) v souvislosti s jejich objednáváním elektronického systému Seduo.cz v rámci umožnění užívání tohoto systému a jeho obsahu koncovými uživateli – zaměstnanci Odběratele.

1.3 Ujednání tvořící část obsahu smlouvy, především uvedené na formuláři „Objednávka služeb“ (dále jen „Objednávka“),mají přednost před těmito Podmínkami. Ujednání těchto Podmínek mají přednost před ujednáními všeobecných obchodních podmínek společnosti LMC. K jakýmkoliv obchodním podmínkám Odběratele připojeným k objednávce či v kterékoliv fázi objednávkového procesu se nepřihlíží.

2. Definice použitých pojmů

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

Elektronický systém: internetová stránka LMC Seduo.cz (www.seduo.cz) a počítačové programy vytvořené LMC určené k užívání (nejenom) ze strany Koncových uživatelů.

Užívání Elektronického systému: užívání obsahu a dalších funkcionalit Elektronického systému v rozsahu, v jakém Elektronický systém toto užívání technicky umožňuje.

Koncový uživatel: zaměstnanec Odběratele, který používá Elektronický systém na počítačové síti Internet.

Administrační účet: rozhraní, které může vzniknout na základě registrace Odběratele v Elektronickém systému, díky kterému má Odběratel možnost spravovat využívání Služeb svými zaměstnanci. Toto rozhraní může být vytvořeno také společností LMC na základě e-mailu odeslaného ze strany Odběratele obsahujícího e-mailové adresy zaměstnanců Odběratele, kterým má být zpřístupněna možnost využívat Služby.

Uživatelský účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Koncového uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Koncový uživatel možnost využívat Služby.

Administrátorský profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Odběratele, případně doplněná záznamy o aktivitě Koncového uživatele v rámci Elektronického systému.

Uživatelský profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Koncového uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Koncového uživatele v rámci Elektronického systému.

Služby: veškeré služby aktuálně nabízené LMC v rámci konkrétního Elektronického systému Koncovým uživatelům, zejména online kurzy.

3. Vytvoření Administrátorského profilu a registrace Odběratele

3.1 Odběratel je povinen vytvořit po podpisu a odeslání Objednávky svůj Administrátorský profil. Vytvoření Administrátorského profilu je možné (i) prostřednictvím registrace skrze odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaném společností LMC Odběrateli nebo (ii) způsobem, kdy Odběratel zašle e-mailové adresy svých zaměstnanců, kterým má být zpřístupněna možnost využívat Služby, v návaznosti na to společnost LMC vytvoří Administrátorský účet za Odběratele.

3.2 Odběratel prohlašuje, že emaily, které (i) zašle LMC nebo (ii) nahraje přes administrační rozhraní, jsou výhradně emaily zaměstnanců Odběratele, případně má Odběratel prokazatelný souhlas, že s těmito emaily může manipulovat ve smyslu zasílání těchto třetím stranám, apod.

3.3 Odběratel může svůj Administrátorský účet v Elektronických systémech kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím kontaktování podpory Elektronického systému přes e-mailovou adresu dostupnou na internetových stránkách www.seduo.cz. Zrušením Účtu dojde k (i) archivaci Administrátorského profilu z Elektronických systémů, k (ii) archivaci Uživatelských profilů všech Koncových uživatelů využívající Služby jako zaměstnanci Odběratele a k (iii) ukončení zpracování osobních údajů odpovědných fyzických osob Odběratele a Koncových uživatelů za účelem Užívání Elektronického systému. Zrušením Administrátorského účtu nevzniká Odběrateli nárok na jakoukoli refundaci za nevyčerpané služby dle Objednávky.

3.4 Vytvoří-li si Odběratel Administrátorský profil na základě vlastní registrace, nebude Odběratel nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při této registraci. V případě ztráty hesla může být toto obnoveno prostřednictvím požadavku Odběratele zaslaného společnosti LMC, a to zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Odběratele.

4. Registrace Uživatele

4.1 Koncoví uživatelé jsou povinni před užíváním Elektronického systému dokončit svou registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané společností LMC. Koncový uživatel po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Uživatelskému účtu. Koncový uživatel nebude nikomu sdělovat své přihlašovací heslo. V případě ztráty hesla může být toto obnoveno prostřednictvím požadavku Koncového uživatele zaslaného společnosti LMC, a to zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Koncového uživatele. Koncový uživatel je rovněž před užíváním elektronického systému povinen vyjádřit souhlasit s „Podmínkami užívání služeb Seduo.cz firemními zaměstnanci“ a s „Podmínkami užívání elektronického systému společnosti LMC s.r.o. (Seduo.cz)“.

4.2 Užívání některých Služeb je Koncovým uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace a vytvoření Uživatelského profilu. Koncoví uživatelé jsou oprávněni užívat Služby ode dne registrace Koncového uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Uživatelského účtu, za předpokladu, že trvá smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi společností LMC a Odběratelem a rovněž neuplynula doba, po kterou mají být společností LMC poskytovány služby Odběrateli.

4.3 Odběratel bere na vědomí, že odesláním emailů svých zaměstnanců na LMC, případně naimportováním svých zaměstnanců přes Administrační rozhraní, je LMC oprávněno na tyto zaměstnance zasílat emaily primárně za účelem zaměstnance motivovat ke vstupu do Elektronického systému, dokončení registrace, započetí užívání Elektronického systému, sekundárně pak k šíření obchodních sdělení týkajících se dalších produktů a služeb LMC.

4.4 Odběratel je povinen poučit své zaměstnance, kterým má být zpřístupněna možnost využívat Služby o jejich povinnostech dle předchozího článku 4.1 těchto Podmínek.

5. Zahájení poskytování služeb Odběrateli, cena a platební podmínky

5.1 Poskytování služeb specifikovaných v Objednávce Odběrateli je zahájeno okamžikem, kdy dojde k vytvoření Administrátorského profilu dle článku 3 těchto Podmínek.

5.2 Společnost LMC zašle Odběrateli odkaz, který umožní Odběrateli vytvoření Administrátorského profilu, případně vyzve Odběratele k zaslání e-mailových adres zaměstnanců Odběratele, kterým má být zpřístupněna možnost využívat Služby.

5.3 Cena služeb poskytovaných Odběrateli včetně doby, po kterou jsou tyto služby poskytovány, a počtu zaměstnanců Odběratele, kterým má být umožněno využívání Služeb, je uvedena v Objednávce.

5.4 Způsob placení ceny za služby poskytované Odběrateli a platební podmínky jsou uvedeny v Objednávce.

6. Užívání Služeb uživateli a reklamační proces

6.1 Společnost LMC zpřístupní Koncovému uživateli Službu pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb Odběratele jakožto zaměstnavatele Koncového uživatele, a to bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Koncový uživatel může obsah Služby opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému, stažení obsahu Služby však není Koncovému uživateli ani Odběrateli umožněno.

6.2 Služba bude Koncovému uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému. V době výpadku či odstávky Elektronického systému může být Služba bez nároku na kompenzaci nepřístupná. Rozsah poskytování Služeb uvedený v článku 6.1 těchto Podmínek platí do doby, než LMC přestane provozovat Elektronický systém nebo přestane poskytovat Službu (resp. konkrétní online kurz). Koncový uživatel však bude mít právo Službu (resp. konkrétní online kurz) využívat nejméně 12 měsíců od okamžiku kdy dojde k zahájení poskytování služeb Odběrateli dle článku 5.1 těchto Podmínek.

6.3 Nemá-li Služba stanovené vlastnosti, upozorní na tuto skutečnost Odběratel společnost LMC a ta může na žádost Odběratele zpřístupnit Koncovým uživatelům nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části Služby, může Odběratel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby. Neoznámí-li Odběratel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (zejména po ohlášení dané vady Koncovým uživatelem), nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

6.4 Společnost LMC přijímá reklamace na e-mailové adrese pomuzeme@seduo.cz.

6.5 Je-li v rámci Služby Koncovému uživateli umožněno vkládat příspěvky, recenze či jiné texty do Elektronického systému, LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není LMC Koncového uživatele ani Odběratele povinna informovat.

6.6 LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronického systému (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Koncový uživatel:

  • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;
  • v důsledku nestandardního Užívání Elektronických systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů, apod.);
  • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky; nebo
  • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů.

6.7 Odběratel je povinen informovat o podmínkách dle ustanovení v článcích 6.1, 6.5 a 6.6 těchto Podmínek své zaměstnance, kterým je umožněno využívání Služeb. Pokud společnost LMC přistoupí k opatřením dle článku 6.6 těchto Podmínek, nenáleží Odběrateli jakákoliv kompenzace ze strany společnosti LMC.

7. Užívání cookies

7.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk návštěvníka webové stránky a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o těchto návštěvnících (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých návštěvníků přistupujících k Elektronickým systémům LMC.

7.2 Přistupuje-li pověřená osoba Odběratele na webové stránky společnosti LMC, může společnost LMC používat a ukládat cookies související s tímto přístupem na webové stránky. V rámci Elektronických systémů používá LMC cookies za účely uvedenými v „Podmínkách užívání elektronického systému společnosti LMC s.r.o. (Seduo.cz)“.

8. Odpovědnost LMC

8.1 Přístup k Administračnímu účtu a k Uživatelskému účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Odběratel a Koncový uživatel povinen chránit před zneužitím. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

8.2 LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit Odběratele o této situaci a její příčině. LMC bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

9. Autorská práva a ochranné známky

9.1 Veškerý obsah Elektronického systému je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím LMC, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Odběratel bere na vědomí, že poskytnutím Služby Koncovému uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Odběratel nesmí umožnit Koncovému uživateli Užívat Elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu či potřebu Odběratele jakožto zaměstnavatele Koncového uživatele. Zejména je zakázáno, aby Koncový uživatel užíval Elektronický systém nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému ze strany Koncových uživatelů.

10. Rozhodné právo

10.1 Právní vztah mezi Odběratelem a společností LMC se řídí právem České republiky. Otázky neupravené těmito Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných a účinných právních předpisů.

11. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

11.1 LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

11.2 LMC v souvislosti s poskytováním služeb Odběrateli zpracovává osobní údaje pověřené osoby Odběratele (administrátora) a jednotlivých zaměstnanců Odběratele, kterým je umožněno užívání Služeb.

11.3 Odběratel prohlašuje, že informoval své zaměstnance, kterým je umožněno užívání Služeb, o zpracování jejich osobních údajů společností LMC dle tohoto článku 11, případně od těchto zaměstnanců získal příslušné souhlasy.

11.4 Odběratel je povinen poučit své zaměstnance, kterým je umožněno užívání Služeb, informovat a poučit je o jejich právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností LMC, zejména o právu na přístup k informaci a o právech dle § 21 ZOOÚ.

11.5 Odběratel je rovněž povinen poučit své zaměstnance, kterým je umožněno užívání Služeb, že údaje nacházející se v Elektronickém systému jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

12. Korespondenční údaje

12.1 Korespondenční údaje LMC jsou následující:

LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566

12.2 Pro kontaktování LMC elektronickou cestou kontakty naleznete na  www.lmc.eu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.1.2017.