Překonejte svoji lenost a vyhrajte tablet!


Víme, že ti úspěšní jsou často prostě jen motivovaní.
A proto jsme zase jednou vypsali

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ.

Využijte toho a pojďte studovat, co vás zajímá!

Každý, kdo od 15. do 31. května 2017 úspěšně dokončí libovolný kurz na Seduo.cz, má šanci vyhrát jeden z pěti Apple iPad tabletů. K tomu vám přidáme poukázky na placené kurzy.

1. místo: Tablet Apple iPad Air 2 Wi-Fi 32GB + neomezený přístup zdarma ke všem kurzům na Seduo.cz;
2. místo: Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + 1 libovolný placený kurz na Seduo.cz zdarma;
3. místo: Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + 1 libovolný placený kurz na Seduo.cz zdarma;
4. místo: Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + 1 libovolný placený kurz na Seduo.cz zdarma;
5. místo: Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + 1 libovolný placený kurz na Seduo.cz zdarma.

A potěšující drobnost: počítají se kurzy zdarma, placené i ty ve slevě. Důležité je, že je opravdu celé zhlédnete, uděláte závěrečný test a získáte certifikát. Tím okamžikem vás automaticky zařadíme do soutěže.

Ale nezapomeňte, děláte to hlavně pro sebe a své znalosti!

JDU SOUTĚŽIT!

Podrobná pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Překonejte svoji lenost a vyhrajte iPad“ („Soutěž“)

Vyhlašovatelem Soutěže je společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, IČO: 26441381 („Vyhlašovatel“).

 1. Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek www.seduo.cz („Soutěžní stránka“) v době od 14. 5. 2017 od 00:01 hod. do 31. 5. 2017 do 23:59 hod. („Doba konání Soutěže“). Do Soutěže je automaticky zařazen každý uživatel Soutěžní stránky v okamžiku, kdy v Době konání Soutěže získá certifikát o absolvování libovolného kurzu dostupného na Soutěžní stránce („Soutěžící“). Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k Vyhlašovateli, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 ¨zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Soutěžící musí mít na www.seduo.cz pouze jeden uživatelský účet s platným kontaktním e-mailem, včetně uvedení svého vlastního jména a příjmení.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv i bez udání důvodů ukončit, odvolat, zrušit nebo změnit tato pravidla Soutěže.
 5. Výhry v Soutěži:

  1. místo - Tablet Apple iPad Air 2 Wi-Fi 32GB + neomezený přístup k aktuální nabídce kurzů Soutěžní stránky k datu ukočení soutěže;
  2. místo - Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + Jeden libovolný placený kurz na Soutěžní stránce zdarma;
  3. místo - Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + Jeden libovolný placený kurz na Soutěžní stránce zdarma;
  4. místo - Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + Jeden libovolný placený kurz na Soutěžní stránce zdarma;
  5. místo - Tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 32GB + Jeden libovolný placený kurz na Soutěžní stránce zdarma.

 6. Výhercem některé z v článku 5 uvedených výher se stává Soutěžící, který bude určen losováním z databáze všech Soutěžících, kteří splnili podmínky pro účast v Soutěži dle těchto pravidel. Každý Soutěžící je oprávněn obdržet nejvýše jednu výhru.
 7. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do středy 15. 6. 2017 na sociální síti Facebook: https://www.facebook.com/seduocz. Všichni výherci budou současně bez zbytečného odkladu individuálně informováni e-mailem, kterým se zaregistrovali do Soutěže. Soutěžící, kteří žádnou z výher nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.
 8. Výhru je možné převzít dle předchozí domluvy s Vyhlašovatelem osobně v sídle Vyhlašovatele nebo ji zaslat na náklady Vyhlašovatele přepravní službou. Při zvolení způsobu dopravy přepravní službou je Vyhlašovatel oprávněn e-mailem požádat výherce o sdělení doručovací adresy na území České republiky nebo Slovenské republiky.
 9. Uživatelský účet musí být založen na vlastní jméno Soutěžícího, které bude ověřeno předložením dokladu totožnosti při osobním převzetí výhry od Vyhlašovatele nebo při převzetí výhry od přepravní společnosti. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěžícího vyřadit ze Soutěže v případě podezření na ovlivnění výsledků Soutěže jakýmkoli nekalým, podvodným či jinak nečestným jednáním vč. např. automatizované či strojové činnosti, nebo opakované registrace jediného Soutěžícího pod různými kontaktními údaji.
 10. Přihlásit se o výhru je možné do 15. 7. 2017 včetně, jinak propadá Vyhlašovateli bez náhrady. Vyhlašovatel následně vylosuje náhradního vítěze.
 11. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
 12. Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení a e-mailové adresy, případně další údaje následně sdělené Vyhlašovateli, budou zpracovávány společností LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, IČO: 26441381, jakožto správcem osobních údajů pro účely pořádání Soutěže a určení výherců, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
 13. Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že osobní údaje v rozsahu uvedení jména a příjmení mohou být umístěny v propagačních materiálech Vyhlašovatele, na Soutěžní stránce či na sociálních sítích po dobu jednoho (1) roku ode dne zveřejnění výherců postupem dle bodu 6 těchto pravidel.
 14. Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů Vyhlašovatelem na kontaktní e-mail poskytnutý při registraci.
 15. Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše uvedeného správce osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).
 16. Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Soutěžící má právo je kdykoliv odvolat na adrese Vyhlašovatele. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání. Pokud však Soutěžící odvolá svůj souhlas dle bodu 12 těchto pravidel, může to mít za následek vyřazení ze Soutěže a ztrátu nároku na výhru.
 17. Vyhlašovatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na pomuzeme@seduo.cz a 224 810 055.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Vyhlašovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení sporů může Soutěžící rovněž zahájit on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Praze dne 12. 5. 2017, LMC s.r.o.

JDU SOUTĚŽIT!